Het Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT van het ministerie van Veiligheid en Justitie ziet geen kans de eerder afgesproken norm van 99,9 procent beschikbaarheid van zijn ICT-systemen te handhaven. Een dergelijke hoge beschikbaarheid blijkt te veel te kosten. Eerder werd juist besloten de norm te verhogen van 99,5 maar 99,9, maar in de komende jaren is dat bijgesteld naar 98 procent. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting van het ministerie voor het komende jaren.

Het GDI is verantwoordelijk voor de standaard werkplekken van het ministerie, de extra beveiligde werkplekken en de rekencentra. De betrouwbaarheid van de dienstverlening tegen het afgesproken serviceniveau wordt wel gefaseerd verhoogd van 95 naar 97 procent, maar dan vanaf 2016.

Flink personeelstekort zorgt voor 20 procent inhuur

Het GDI kampt volgens de meerjarenbegroting opnieuw met personeelstekort. Na het vorige tekort is het aantal fte vorig jaar opgehoogd van 178 naar 203, maar dat is in de komende jaren bij lange na niet genoeg. Er worden geen mensen aangenomen, maar er is gekozen voor inhuur. Per jaar tot aan 2018 worden er 51 externen ingezet, daar waar het GDI verder in de begroting spreekt van het terugdringen van externen. Dat gebeurt hoofdzakelijk bij meerjarige beheeropdrachten, maar de toename aan projecten leidt tot meer inhuur.

Het GDI gaat dit jaar ver over zijn begroting heen. Er wordt dit jaar 15,2 miljoen euro meer uitgegeven. Dat komt, zo verklaart het ministerie, doordat er dit jaar eindelijk een begin is gemaakt met de vervanging van hardware in de infrastructuur. Dat kon meegenomen worden bij de ingebruikname van een nieuw rekencentrum. In 2015 wordt de eerstvolgende grote vervangingsinvestering gedaan, van meer dan 6 miljoen euro in het netwerk en 3 miljoen euro aan nieuwe hardware op de werkplekken.