Wanneer heb je wel recht op een transitievergoeding?

Vroeger had je de ontslagvergoeding. Maar als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is dat per 1 juli 2015 de transitievergoeding geworden. Als je minimaal twee jaar in dienst was heb je recht op die vergoeding op het moment dat je werkgever je ontslaat.

Wanneer heb je géén recht op een transitievergoeding?

Allereerst heb je in principe geen recht op de transitievergoeding als je zelf ontslag neemt. Alleen als je werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was kun je er aanspraak op maken.

Maar ook in andere gevallen is een werkgever niet altijd verplicht om een transitievergoeding te betalen. Die transitievergoeding hoeft niet betaald te worden als:

  • het contract beëindigd wordt met wederzijds goedvinden
  • de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar of ernstig verwijtbaar nalatig was. Tenzij de kantonrechter anders beslist.
  • de ontslagen werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte.
  • de werknemer is ontslagen, omdat hij de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of pas na het bereiken van deze leeftijd. 
  • het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.
  • in een cao een 'gelijkwaardige voorziening' is opgenomen. Een gelijkwaardige voorziening is een vergoeding in geld en/of een voorziening in natura die vergelijkbaar is met de waarde van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben.
  • de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd).

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat je als werknemer in dienst bent geweest en je bruto salaris. Sinds 1 januari 2018 is de transitievergoeding maximaal € 79.000. Tenzij je als werknemer meer dan € 79.000 per jaar verdient. In dat geval is de vergoeding gelijk aan je jaarsalaris.

Let op de volgende punten:

  • De kantonrechter kan nog een vergoeding bovenop de transitievergoeding toekennen, als je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig was.
  • Er kan bij cao worden afgeweken van de wettelijke regeling voor de transitievergoeding. In de cao kan een regeling worden opgenomen met voorzieningen in geld of natura (of een combinatie), gericht op de transitie naar werk. De regeling moet wel gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding.
  • Kosten die gemaakt zijn om te voorkomen dat je werkloos werd kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Dan gaat het bijvoorbeeld over (om)scholing, opleiding of outplacement. De geldt voor kosten na het ontslag, maar ook voor kosten die al tijdens je dienstverband werden gemaakt.