Dat blijkt uit versie 8 van de woensdag vrijgegeven documentatie over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). In dat omstreden handelsverdrag tegen het vervalsen van goederen is een passage opgenomen over online copyrightbeleid. Uit eerder uitgelekte versies van de onderhandelingen bleek dat werd voorgesteld om frequente online overtreders van auteursrechten af te sluiten van het internet. Een maatregel die bekend staat als het three-strikes and you're out-beleid.

Er werd door veel burgerrechtenorganisaties en internetgebruikers gevreesd dat deze voetnoot, als hij zou worden opgenomen in het definitieve verdrag, er voor zou zorgen dat alle ondertekenaars een dergelijk three-strikesbeleid door zouden moeten voeren.

Alle landen van de Europese Unie doen samen mee aan de onderhandelingen, dus dit zou ook voor Nederland kunnen gelden. Uit het meest recente, door de onderhandelaars zelf vrijgegeven, voorlopige verdrag blijkt dat die bewuste three-strikesvoetnoot helemaal is geschrapt.

Nieuwe optie

In plaats van die voetnoot is een nieuwe optie aan het verdrag toegevoegd waarin landen wel nog de mogelijkheid houden een eigen three-strikesbeleid in te voeren. Landen hebben de mogelijkheid, als de wet dit toestaat, copyrightschenders af te sluiten en internet service providers (isp's) te dwingen hieraan mee te werken. Ict-nieuwssite Ars Technica analyseert in een uitgebreid achtergrondverhaal dat deze mogelijkheid duidelijk gericht is op de huidige Europese wetgeving. Zowel Frankrijk als Groot-Brittannië zijn ver gevorderd met het invoeren van een three-strikeswet.

Ook is er in het conceptverdrag een regel opgenomen waarin alle landen rechtenhouders de mogelijkheid geven informatie in te winnen over de identiteit van een mogelijke copyrightschender bij isp's. Daarnaast wordt een innige relatie tussen isp's en rechthebbenden aangespoord. Deze passage wordt niet ondersteund door alle deelnemers.

Isp's niet verantwoordelijk

Verder regelt ACTA dat landen een wet kunnen aannemen waarmee internetconnecties en websites van organisaties die copyrightschending faciliteren geblokkeerd kunnen worden. ACTA stelt isp's niet verantwoordelijk voor auteursrechtenschending die plaats vindt via hun netwerk. De providers blijven gevrijwaard van copyrightrechtszaken omdat ze niet aansprakelijk voor mogelijk inbreukmakend gedrag door derden, zoals abonnees. Deze zogenaamde 'veilige haven' voor isp's wordt gehandhaafd onder de voorwaarde dat de providers beleid voeren tegen het ongeoorloofd opslaan of verzenden en ontvangen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Dit lijkt sterk op de nu geldende Amerikaanse wetgeving.

ACTA maakt ook duidelijk dat overheden het filteren van internetverbindingen niet verplicht kan stellen. Dit geldt ook voor het actief opsporen van copyrightschenders door de isp's. Het verdrag neigt verder naar een notice-and-takedown systeem dat nu van kracht is in de VS.

Notice-and-takedown

Als een copyrighthouder een website als YouTube opdracht geeft materiaal te verwijderen dan moet de site daaraan voldoen om de vrijwaring te behouden. De uploader kan daar vervolgens protest tegen indienen waarna de content weer online kan worden geplaatst als de uploader van mening is dat hij geen inbreuk maakt. De rechthebbende kan vervolgens de uploader voor de rechter dagen.

Het is de bedoeling dat de definitieve versie van ACTA nog dit jaar klaar is. De volgende vergadering over ACTA vindt aanstaande juni plaats in Zwitserland.