Een reden dat de overheid genegen kan zijn zijn medewerking te verlenen aan het plan van Schouten vindt zijn basis in Artikel 23 van de grondwet waarin ondermeer staat: Onderwijs is onderwerp van de aanhoudende zorg der Regering. Op dit moment heeft ons land een economische achterstand, gericht onderwijs kan daarbij een positief economisch effect opleveren.

Speerpunten van het door Schouten ten behoeve van de NLCW ontwikkelde plan zijn enerzijds het verdiepen van de kennis in het gebruiken van beschikbare ict-technologieën door met name mensen in de leeftijd van 30 plus. Deze groep heeft volgens het NLCW over het algemeen een behoorlijke achterstand ten opzichte van de meer jeugdige gebruikers, aangezien zij bijvoorbeeld op school nooit te maken hebben gehad met computerlessen, in tegenstelling tot de mensen onder die leeftijdsgrens. Velen uit de beroepsbevolking werken met computers, doch het is de vraag of men de computers optimaal benut. Als het bestaande automatiseringsgereedschap beter door werknemers wordt benut, levert dit volgens het NLCW voordeel op.

Verdieping

Verdieping dient plaats te vinden door het aanbieden van een uitgekiend programma van verdiepingscursussen, waaruit door werknemer en werkgever samen een gerichte keuze kan worden gemaakt. Na het behalen van het diploma heeft de werknemer als beloning de mogelijkheid een pc aan te schaffen, welke de werkgever (volledig of grotendeels) betaalt. De werknemer wordt hiermee beloond voor diens inzet ten behoeve van de verdiepingscursus. De werkgever kan de verdiepingscursus alsmede de aan te schaffen pc fiscaal opvoeren als een bedrijfsmatige last.

Anderzijds is het onderdeel van het plan de verkopen van nieuwe pc's aan consumenten te stimuleren. Door deze twee uitgangspunten kan worden voorkomen dat Nederland niet alleen een nog grotere achterstand krijgt in kennis over het gebruik van software en computers maar tevens ook verder achter gaat lopen in het breed aanwezig zijn bij consumenten van up-to-date software, computer- en randapparatuur.

Iemand met verbeterde kennis van het toepassen van beschikbare software en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van een computer zal voor zijn werkgever tijdswinst kunnen boeken bij de dagelijkse werkzaamheden. Wanneer de betreffende werknemer per dag tien minuten tijdswinst door het betere computergebruik zou behalen, scheelt dat per jaar een hele werkweek. Deze efficiency komt de onderneming van werkgever ten goede, zodat de onderneming beter rendeert. Uiteindelijk profiteert de Nederlandse economie door deze versterking van de beroepsbevolking binnen onze kenniseconomie.

Het beter draaien van de economie compenseert naar verwachting op termijn voor de overheid het fiscale voordeel wat zij in eerste instantie geeft bij de Pc-kennis regeling.

Om een dergelijk plan te laten slagen zal vanuit de NLCW een extern platform op gezet worden die de uitwerking gaat realiseren, faciliteren en monitoren. Om het op te richten platform te laten slagen zullen de volgende partijen 'bij groen licht' vanuit de overheid voor deelname uitgenodigd worden: het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Onderwijs, de brancheorganisatie Nederlandse Computerwinkels (NLCW), Schouten Advocaten, gecertificeerde computerwinkels (introductie branche keurmerk per september), software huizen van besturingssystemen (contacten met onder andere Microsoft en Apple zijn reeds gelegd vanuit de NLCW), software huizen van eindgebruikersoftware (contacten met diverse software huizen zijn reeds gelegd), landelijke trainingsinstituten op ict gebied en fabrikanten van computers en randapparatuur.

Binnen het platform zullen partijen hun activiteiten met betrekking tot de pc-kennisregeling nauwgezet op elkaar afstemmen.

Uitnodiging

De uitnodiging voor deelname aan het platform en het opstarten van gesprekken met genoemde ministeries zal in de aankomende weken plaats hebben. De verwachting is dat het platform in het eerste kwartaal van 2006 opgericht zal worden en dat de genoemde Pc-kennis regeling zijn intrede kan doen in het derde kwartaal van 2006.