STOBI, FIAR en ICT-Office roepen de minister van Justitie op de (nul)heffing op mp3-spelers en harddiskrecorders terug te draaien. Deze nulheffing is eind november in het leven geroepen door de voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT). Verder willen de partijen dat de minister in een Algemene Maatregel van Bestuur vastlegt dat er geen nieuwe heffingen komen en de bestaande heffingen omlaag gaan 'conform de Europese criteria die daarvoor gelden'.

Om hun eis kracht bij te zetten, hebben de drie partijen tien misverstanden rond de thuiskopieheffing opgesteld. Zo stellen zij dat de regeling bestaat zodat consumenten een kopie van aangeschaft werk kunnen maken, voor bijvoorbeeld in de auto. De heffing is er niet ter compensatie van piraterij 'of als verkapte cultuursubsidie door de consument'.

De drie stellen verder dat de overheid geen grip heeft op de regeling. "In de SONT moeten vertegenwoordigers van auteursrechthebbenden onderhandelen met vertegenwoordigers van de industrie. Als de partijen geen overeenstemming bereiken, wat meer regel dan uitzondering is, beslist de onafhankelijke voorzitter. Dat geeft hem álle vrijheid, zonder dat daar rechtstreekse democratische controle op is. Uiteindelijk kan alleen de minister daar op ingrijpen, of de rechter", aldus het document van STOBI, FIAR en ICT-Office.

Volgens de organisaties is de regeling niet voordelig voor de overheid, consumenten of bedrijven. Consumenten betalen teveel, stellen zij, en betalen onterecht wanneer zij blanco media gebruiken om eigen gegevens op te slaan. Artiesten en rechthebbenden worden door de heffing benadeeld omdat consumenten volgens de brancheorganisaties steeds vaker uitwijken naar het buitenland om hun media aan te schaffen, waardoor de heffing wordt ontdoken.

Parallel-import

Het bedrijfsleven lijdt schade omdat een heffing op onder andere mp3-spelers er voor zorgt dat consumenten ook dergelijke apparaten zullen gaan importeren, zonder de heffing af te dragen. Hierdoor is de regeling ook nadelig voor de overheid, betogen de drie. "Het grijze circuit dat de regeling tot gevolg heeft, leidt tot parallel-import. De teruglopende omzet bij bedrijven in Nederland betekent ook minder inkomsten voor de overheid. Er komt minder geld beschikbaar in de vorm van belastingen en er is dus ook minder beschikbaar voor innovatie. De thuiskopieregeling leidt in Nederland tot een serieus nationaal concurrentienadeel."

In het document stellen zij verder dat de werkwijze van de Stichting Thuiskopie ondoorzichtig is. "De stichting heeft geen publicatieplicht en draagt geen verantwoordelijkheid af over haar taakuitoefening en financiële situatie. Dat betekent dus ook dat er geen controle is op de besteding van de thuiskopiegelden die van de Nederlandse consumenten geïnd worden."

Eén voorzitter

Het feit dat beslissingen van SONT door één voorzitter kan worden genomen, zonder rechtstreeks toezicht, is de partijen ook een doorn in het oog. "Bovendien voldoet het Nederlandse systeem niet aan de criteria van de Europese richtlijn voor Auteursrecht. Die bepaalt dat rechthebbenden wérkelijk nadeel moeten hebben, ze geen 'dubbele' betaling mogen ontvangen én rekening moeten houden met beschikbare technische beveiligingsmogelijkheden", aldus de organisaties.

Als laatste punt betogen de drie dat de huidige technische mogelijkheden prima alternatieven bieden voor de thuiskopieregeling. "De legitieme aankoop van muziek en films via internet én het aantal online winkels die dat legaal aanbieden, groeien explosief", stellen zij. "Artiest en consument rekenen daarbij rechtstreeks en op maat met elkaar af. De bedoeling van de wetgever is bovendien altijd geweest het bestaande systeem plaats te laten maken voor een stelsel waarbij partijen rechtstreeks met elkaar kunnen afrekenen. Een rechtvaardiger vorm van auteursrecht is niet denkbaar. Overigens is deze technologie niet te verwarren met de 'blokkeer'-technologie op voorbespeelde schijfjes waar sommige platenmaatschappijen mee experimenteren."

De lijst van 10 misverstanden zoals opgesteld door de brancheorganisatie is op het Webwereld Blog te vinden.