Wel laat het ministerie van Economische Zaken momenteel een onderzoek uitvoeren om de motieven te achterhalen van bedrijven die wel (delen van) hun activiteiten verplaatsen naar lagelonenlanden. Dit blijkt uit een reactie van minister Brinkhorst op schriftelijke vragen van Tweede-Kamerlid Douma van de PvdA over outsourcing en offshoring. Brinkhorst laat in zijn antwoorden doorschemeren dat hij de hele discussie omtrent outsourcing en offshoring wel wat overdreven vindt.

Veel aandacht

"In de huidige discussie krijgt vooral offshoring in enge zin veel aandacht", schrijft de minister. "Bij deze vorm gaat het om echte verplaatsing van activiteiten naar het buitenland en treedt [...] een evenredige inkrimping van deze activiteiten in het binnenland op." Brinkhorst waarschuwt ervoor dat deze vorm niet moet worden verward met een bredere vorm van offshoring die optreedt als gevolg van uitbreiding van een bedrijf. Brinkhorst erkent evenwel dat op de `juiste wijze' moet worden geanticipeerd op industriële veranderingen om bedrijven niet weg te jagen. "Dit vereist dat de overheid de juiste randvoorwaarden creëert waarbinnen bedrijven kunnen excelleren."