De commissie Franken heeft haar rapport aangeboden aan minister De Vries van Binnenlandse Zaken, Van Boxtel van Grote Steden en Integratiebeleid en Korthals van Justitie. Zaken als internet en e-mail moeten hun plek in de grondwet krijgen, stelt de commissie in haar advies.

Aanleiding was de ontoereikendheid van de wet waar het gaat om de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. Een term als e-mail komt in de huidige grondwet niet voor, dit leidt tot toenemende problemen.

Drie artikelen – 7, 10 en 13 – moeten worden herzien, zo luidt het advies aan de ministers. Artikel 7 handelt over de vrijheid van meningsuiting. Deze moet niet langer beperkt worden tot de drukpers. Ook internet zou hieronder moeten vallen. De nieuwe formulering luidt: "Ieder heeft het recht vrij zijn mening te uiten." Deze formulering is breed genoeg om ook nieuwe ontwikkelingen niet buiten te sluiten.

Artikel 10 gaat over de bescherming van de privacy van burgers. Nieuw in het advies is dat ook de opslag van persoonlijke gegevens op computersystemen hieronder vallen. Artikel 13 omschrijft het recht om vertrouwelijk te communiceren. In de huidige wet wordt de term 'briefgeheim' hiervoor gebruikt. Vanzelfsprekend moet de wet niet beperkt worden tot brieven. "Iedereen heeft het recht vertrouwelijk te communiceren" is een beter alternatief, vindt de commissie.

Tot slot moet er een nieuw artikel komen, waarin wordt gesteld dat iedereen toegang moet hebben op overheidsinformatie.

Het rapport is in PDF-formaat te downloaden via de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken.