Het CPB heeft 24 kennis- en innovatieprojecten onderzocht op het gebied van onder meer ict, veiligheid, gezondheid en sport. Over veertien van deze projecten oordeelt het CPB negatief omdat ze waarschijnlijk niet zullen slagen. Voor deze projecten is 140 miljoen euro gereserveerd uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES), een fonds dat vorig jaar is opgezet dankzij meevallers uit de aardgasbaten.

Eén van de projecten waarover het CPB negatief oordeelt, is de Game research for training and entertainment, ook wel Gate geheten. Gate is een initiatief, dat vorige maand van start ging, van de Universiteit Utrecht, TNO en de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten. Het doel is om het grootste en beste onderzoekscentrum in Europa te vormen op het gebied van gaming, simulatie en trainingsdoeleinden te worden.

Het CPB voorziet weinig succes voor dit initiatief. "Overheidsingrijpen in de gaming- en simulation-markt kan legitiem zijn indien er sprake is van marktfalen. Er zijn geen indicaties van marktfalen, waardoor overheidsingrijpen niet gewenst is en zelfs verstorend kan werken", aldus het CPB.

"De gaming- en simulation-markt bestaat hierbij uit twee deelmarkten: de entertainment gaming-markt en de professional gaming-markt. Dit project geeft geen oplossing voor het marktfalen in de entertainment gaming-markt en in de professional gaming-markt is geen overheidsingrijpen gewenst."

Kosten

Onlangs trok het kabinet al tien miljoen euro uit voor dit Gate-project. Aanvankelijk werden de kosten voor dit project over vijf jaar geschat op 40 miljoen euro. Na de eerste kritiek van het CPB is het plan aangepast en is het bedrag gehalveerd.

Maar zelfs na de aanpassingen houdt het CPB kritiek op de plannen. "Omdat het project niet effectief is, is het ook niet efficiënt. Wijzigingen in het projectvoorstel hebben de voornaamste kritiekpunten niet weggenomen. Het totaalbeeld van dit project blijft daardoor ongunstig."

Toch zijn er ook projecten waar het Centraal Planbureau wel positief over is omdat daar 'door inzet van ict wel efficiencywinsten kunnen optreden'. Voorbeelden hiervan zijn het Digitaal Klantdossier en de 'Verbetering Information Awareness' (verbetering terrorisme- en criminaliteitsbestrijding door ict-toepassingen).