Daarbij moet wel worden aangetekend, dat het in veel gevallen gaat om conceptprogramma's die nog door de achterban van veel partijen moet worden goedgekeurd.

Webwereld heeft de partijprogramma's van zeven partijen vergeleken, te weten: CDA, VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks en Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid.

CDA

Het CDA wil omroepen meer ruimte geven om zich op internet te manifesteren. Zonodig moeten mediawettelijke beperkingen hiervoor uit de weg worden genomen. "Internet en themakanalen worden de hoofdtaak van de publieke omroep."

Het CDA wil criminaliteit op of via internet bestrijden. "Het gaat dan met name om bedreigingen, seksuele intimidatie en haatzaaien", aldus de christelijke partij. "Cybercrime houdt zich niet aan de landgrenzen en vereist daarom een nauwe internationale samenwerking." Er zal, als het aan het CDA ligt, een uitbreiding plaatsvinden van rechercheurs die zich bezighouden met surveillance op het internet. Verder wil het CDA dat het doen van aangifte via internet of per telefoon eenvoudiger wordt. Hoe dit eenvoudiger gemaakt kan worden, blijft echter onduidelijk.

Ook wil het CDA een databank met natuurgegevens aanleggen. Dit moet inzichtelijk maken welke natuurgegevens van belang zijn voor bouwlocaties. Deze voorziening, die online te raadplegen moet zijn, kan volgens de partij een einde maken aan de vertraging van bouwprojecten.

VVD

De VVD ziet graag dat de prijzen van het hele huurwoningbestand op internet worden gepubliceerd. Hierdoor weet elke huurder of hij of zij te veel betaalt. Verder wil de partij dat uitgevers en mediabedrijven meer ruimte krijgen om 'multimediaal te opereren, zodat zij over en weer creatieve verbanden kunnen scheppen'. "Weg met de opgelegde schotten tussen kranten, televisiezenders en internetbedrijven."

De liberalen willen bovendien dat patiënten minder afhankelijk worden van één arts of instelling door mensen zelf te laten beschikken over het elektronisch patiëntendossier. Door een grotere openheid van de prestaties van ziekenhuizen en specialisten weten patiënten dan waar je het beste heen kunt gaan.

PvdA

Iedereen moet volgens de Partij van de Arbeid leren omgaan met internet. Dit moet onder meer omdat de overheid internet meer en meer gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening en communicatie te verbeteren. Maar internet moet geen vrijbrief worden voor asociaal gedrag. Daarom moet spam aan banden worden gelegd en moeten er afspraken met providers worden gemaakt om te voorkomen dat internet een vrijplaats wordt van racistische of terroristische groepen in Nederland, aldus de PvdA.

Verder komt de PvdA op voor de toegankelijkheid. Internet is belangrijk omdat bijvoorbeeld gehandicapten er gemakkelijk gebruik van kunnen maken. De overheid geeft hierbij een goed voorbeeld, meent de partij.

De PvdA moedigt in het partijprogramma het gebruik van open-source software aan. Want hierdoor komt er volgens de PvdA meer ruimte voor kleinere innovatieve internetbedrijven.

Tot slot streeft de PvdA naar een comfortabeler openbaar vervoer waar een internetaansluiting en een pc deel van uit maken.

D66

Net als het CDA heeft D66 het in zijn partijprogramma ook over het medialandschap. De publieke omroep moet worden klaargestoomd voor het huidige digitale tijdperk, vinden de democraten. "Jongeren brengen meer tijd door op internet dan voor de televisie. Internet moet daarom een speerpunt worden van de publieke omroep."

Verder wordt er volgens D66 in de gezondheidszorg nog te weinig gebruik gemaakt van ict-mogelijkheden en anderen technologische innovaties. De partij streeft daarom naar een snelle invoering van het burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) en het elektronisch patiëntendossier. Wel moet de privacy hier gewaarborgd blijven. "Patiënten moeten elektronisch inzage hebben in hun behandeldossiers en de mogelijkheid hebben daaraan zelf bijdrages te leveren."

D66 vindt dat het kabinet jaarlijks via internet een volksraadpleging moet houden om te vragen welke drie aspecten van het beleid voorrang verdienen. Dit referendum moet bindend zijn.

Om de kiezer nog meer bij de politiek te betrekken moet de website van het parlement worden uitgebreid met een forum. "Het parlement is hét praathuis van de Nederlandse democratie, waarom laten we belangrijke discussies dan over aan maatschappelijke initiatieven of door de overheid opgerichte en zwaar gesubsidieerde clubjes?"

Ook moet de bereikbaarheid van de overheid via internet en e-mail beter. Daarom pleit de partij voor de komst van één telefoonnummer en één website voor de overheid. "In 2010 moeten alle diensten via internet te verlenen zijn."

SP

De SP schrijft dat internet een steeds belangrijkere informatiebron wordt. Internet moet voor iedereen toegankelijk zijn en het gebruik ervan moet worden aangemoedigd. De SP wil dat ouderen met internet leren omgaan. Kinderchat en SOS hulpdienst horen 24 uur per dag bereikbaar te zijn, vindt de partij. Ouders en scholen zouden meer sturing moeten geven aan het gebruik van internet.

De Socialistische Partij hecht verder veel belang aan de opsporing van cybercriminelen en internetters met extremistische ideeën. "Geradicaliseerde personen moeten zoveel mogelijk worden geïsoleerd van potentiële volgelingen. Dat kan onder meer door hen goed in de gaten te houden en door internetsites met een haatzaaiende en terreurverheerlijkende inhoud af te sluiten."

Want naast de vele voordelen heeft het gebruik van internet ook schaduwzijden, zoals netverslavingen en webcam-afpersing, aldus de SP. "Meer overheidsregie en ondersteuning van de hulpverlening is gewenst, om ontsporingen tegen te gaan."

De partij ziet internetgerelateerde criminaliteit toenemen en uit kritiek op de bestrijding hiervan door de overheid. "De overheid heeft hier te weinig kennis van zaken en laat teveel op zijn beloop. Het komende kabinet moet een meer bij de tijdse houding aannemen, om het nuttige gebruik van it en internet te bevorderen en misbruik en criminaliteit te bestrijden."

Verder heeft de SP nog een vaag voornemen op economisch gebied. "Vooral kleinere it-bedrijven moeten meer mogelijkheden krijgen omdat zij een forse impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van de informatietechnologie."

Net als de PvdA vindt de SP dat de overheid het gebruik van open-source software moet stimuleren. Tot slot pleit de SP voor internetverbindingen in de treinen.

GroenLinks

Net als de SP constateert GroenLinks dat internet een broedplaats is geworden van verwerpelijke ideeën. Islamitische jongeren kunnen via internationale netwerken op internet readicaliseren. Om dit tegen te gaan moeten politie en inlichtingendiensten informatie uitwisselen.

Verder wil GroenLinks dat de overheid voor zijn diensten meer gebruik gaat maken van internet. Internet hoort, net als televisie, kranten, computergames en kunst, toegankelijk te zijn voor iedereen, vindt GroenLinks. "En op scholen moet meer aandacht worden besteed aan nieuwe media zoals internet."

Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid

In het partijprogramma van Geert Wilders speelt internet geen rol. Het wordt niet met name genoemd.