Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie in een arrest. De zaak was aangespannen door de Spaanse auteursrechtenorganisatie Promusicae, die eiste dat internetprovider Telefónica alle namen en adressen openbaarde van abonnees die bestanden uitwisselen met Kazaa.

Telefónica weigerde dit, en betoogde dat het afstaan van NAW-gegevens alleen aan de orde is in een strafzaak, en niet een civiele. De zaak kwam voor het Europese Hof en die oordeelt dat er in elk geval geen verplichting is om persoonsgegevens te verstrekken in een civiele zaak.

Er zijn geen Europese richtlijnen die, al dan niet omgezet in nationale wetgeving, het openbaren van deze persoonsgegevens in een civiele procedure om auteursrechtelijke kwesties kan verplichten, aldus het Hof. Letterlijk:

"De lidstaten zijn niet gehouden, in een situatie als die van het hoofdgeding de verplichting op te leggen om ter verzekering van de doeltreffende bescherming van het auteursrecht in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens te verstrekken."

Privacy mag prevaleren

In het conflict tussen het grondrecht van privacybescherming en de naleving van het auteursrecht moet in dergelijke civiele zaken telkens een evenwicht worden gevonden, zo gebiedt het Hof.

"Bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter omzetting van deze richtlijnen moeten de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de lidstaten vervolgens niet alleen hun nationale recht conform deze richtlijnen uitleggen, maar er ook acht op slaan dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou komen met deze grondrechten of de andere algemene beginselen van gemeenschapsrecht, zoals het evenredigheidsbeginsel."

Met dit arrest neemt het Europese Hof het eerder geformuleerde standpunt van advocaat-generaal Juliane Kokott over.

Terug naar de rechter

Hiermee is dus nog niet duidelijk of Telefónica in deze concrete casus de persoonsgegevens moet overhandigen. Het enige dat het Hof zegt is dat het in een civiele zaak in beginsel niet verplicht kan worden. De Madrileense rechter moet op basis van dit arrest tot een concreet vonnis komen.