Een downloadverbod lijkt onafwendbaar als het Europees Hof de conclusie van advocaat-generaal (AG) Cruz Villalón overneemt. Die veegt in niet misverstane bewoordingen het Nederlandse systeem van tafel, waarbij downloaden uit illegale bron is toegestaan, maar er wel thuiskopieheffing op rust.

Geen heffing voor kopie uit illegale bron

Beide elementen stroken niet met de Europese richtlijn, concludeert de AG. In zijn woorden: "De uitzondering voor het kopiëren voor privégebruik is enkel van toepassing op reproducties van door auteursrecht en naburige rechten beschermd werk of materiaal die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen". Stichting de Thuiskopie kan dus fluiten naar zijn geld, want "de daarmee gepaard gaande vergoeding mag enkel worden geïnd over reproducties van door auteursrecht en naburige rechten beschermd werk of materiaal die zijn vervaardigd uit geoorloofde bronnen."

Tegelijkertijd hebben rechthebbenden recht op een billijke vergoeding en dat wordt ondermijnd door het downloaden uit illegale bron te legaliseren, vindt de AG. De regering heeft daarmee gezorgd dat downloaden is gebanaliseerd.

Abnormale massale verspreiding gestimuleerd

"Daarmee werkt het Koninkrijk der Nederlanden indirect maar onvermijdelijk de massale verspreiding in de hand van producten die voortvloeien uit de exploitatie van beschermd werk en materiaal, welke verspreiding in geen geval als normaal kan worden aangemerkt en in feite de oorzaak zelf vormt van het fenomeen waarvan deze lidstaat de schadelijke gevolgen voor de rechthebbenden beoogt weg te nemen. De banalisering van het downloaden van ongeoorloofd op internet verspreid, beschermd werk of materiaal kan niet anders dan afbreuk doen aan de normale exploitatie daarvan."

Dat een downloadverbod niet is te handhaven zonder inbreuk op de privacy van burgers, zoals de Nederlandse regering stelde, doet niet af aan deze conclusies.

Meestal neemt het Hof de conclusies van de AG over. De zaak werd destijds door fabrikanten van blanco schijfjes aangespannen tegen stichting de Thuiskopie. De Hoge Raad kwam er niet uit en stelde vragen aan het Europese Hof.