De informatiepositie van burgers is door het internet enorm versterkt, zo stelt het college vast. De eigen gemeente is al lang niet meer de enige informatiebron en burgers zoeken op internet hun eigen weg. Ook het gezag van de gemeente is veel minder vanzelfsprekend dan voorheen. Burgers vragen om transparantie en invloed op het beleid. Door de recente ontwikkeling van sociale netwerken is verder het organiserend vermogen van (belangen)groepen aanzienlijk toegenomen. Dat vergroot de zelfredzaamheid in de samenleving.

Samenleving betrekken

De gemeente wil daarom onder meer via crowdsourcing de samenleving betrekken bij de oplossing van publieke vraagstukken of de verbetering van de publieke dienstverlening, met name op het terrein van Leefomgeving, Veiligheid en Zorg en Welzijn. “Wat we willen is een transparante overheid zijn. Maar we zijn er nog lang niet”, zegt wethouder Personeel en Organisatie Ton Schroor. Concrete plannen met betrekking tot API’s moeten overigens nog verder uitgewerkt worden.

De plannen gaan verder dan die van Amsterdam, dat vorig jaar al alle gegevens van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) vrijgaf als open data.

Bredere visie

‘Open data’ is één van de voornemens in de ICT-visie Groningen Digitaal die het college heeft vastgesteld. Een eerdere versie heeft het college teruggetrokken omdat de ontwikkelingen te snel gaan.

In de nieuwe visie beschouwt het college ICT bijvoorbeeld niet langer als een ondersteunend hulpmiddel, maar als een strategisch middel voor het realiseren van de gemeentelijke ambities. Daarom moet de ICT organisatie ‘opschuiven’ naar externe shared service centra voor ICT-taken die schaalvergroting en professionaliteit vereisen, maar waarvoor uitbesteding geen optie is. De huidige ‘papieren’ bedrijfsvoering en de verkokering van informatie vormen bovendien een belemmering voor het bereiken van de collegedoelen. “We moeten toe naar een digitale werkwijze.”

Weg van open standaarden

Meest opvallend is dat het stimuleringsbeleid met betrekking tot open standaarden en open source software (OSOSS) volledig op de schop gaat. Het OSOSS-beleid hield in dat voor open source software werd gekozen. Een belangrijk doel van dit beleid was het vergroten van de onafhankelijkheid van softwareleveranciers, met name van Microsoft.

De resultaten van het beleid zijn volgens de gemeente gering. Een voorkeursbeleid voor open source blijkt in de praktijk moeizaam omdat het een te negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering, zoals een proef met Open Office heeft geleerd. “De gemeente moet in toenemende mate communiceren met vele andere partijen, waaronder burgers, maatschappelijke partners, medeoverheden en leveranciers. Voorkeursbeleid voor open source, in afwijking van een de facto markstandaard, kan daardoor kostenverhogend werken en kan risico's inhouden voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.”

De gemeente denkt dat marktontwikkelingen zoals Bring-Your-Own-Device (BYOD), cloudcomputing en mobiele toepassingen zullen leiden tot grotere onafhankelijkheid van Microsoft Leveranciers zoals Apple en Google beconcurreren volgens de gemeente effectief de monopoliepositie van Microsoft.