Dit is een van de belangrijkste conclusies van de Algemene Rekenkamer in het deze week verschenen rapport Uitwisseling van opsporings- en terrorisme-informatie. Het onderzoek is uitgevoerd van juni tot september 2002. De Algemene Rekenkamer heeft er de afgelopen jaren al diverse malen op gewezen dat de uitwisseling van recherche-informatie binnen de politieorganisatie onvoldoende is. Toch blijkt er weinig met deze conclusies te worden gedaan. De minister van Binnenlandse Zaken en het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) hebben tot op heden te weinig actie ondernomen om de gebrekkige informatie-uitwisseling te verbeteren, zo stellen de onderzoekers onomwonden.

Terrorisme

Het KLPD heeft voor terrorisme bijvoorbeeld geen specifiek informatiesysteem beschikbaar, terwijl het daartoe wel wettelijk verplicht is. Een dergelijk systeem moet nog steeds worden ingericht. Mede hierdoor is er volgens de rekenkamer `geen zekerheid' dat bij de uitwisseling van informatie met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) alle relevante politie-informatie beschikbaar is. Ook de uitwisseling met de AIVD is voor verbetering vatbaar, aldus de onderzoekers. De Algemene Rekenkamer is `verheugd dat de minister van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is om de afstemming van gegevens tussen KLPD en AIVD langs geautomatiseerde weg te faciliteren'.

Verschillende systemen

Niet alleen faalt het ict-beleid voor het bestrijden van terrorisme, ook aan de onderlinge informatie-uitwisselingen tussen de verschillende korpsen schort nog altijd veel. De conclusie van de Algemene Rekenkamer is dat de uitwisseling van recherche-informatie binnen de politieorganisatie al sinds 1985 niet is verbeterd. Zo hebben de regionale politiekorpsen registratiesystemen die niet goed op elkaar aansluiten. Momenteel zijn er vier verschillende systemen in gebruik met bijbehorende apparatuur. Informatie over lopende rechercheonderzoeken die op deze systemen staat, is niet onderling uitwisselbaar.

Aanbevelingen

De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie en de Raad van Hoofdcommissarissen stellen in een reactie op het rapport dat ze inmiddels verbeteringen op de terreinen van co├Ârdinatie en ict hebben doorgevoerd. De ministers nemen de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer over om het toezicht op de onderlinge informatie-uitwisseling van de politie systematischer aan te pakken. De Algemene Rekenkamer zal dit jaar nog twee onderzoeken - beide op verzoek van de Tweede Kamer - afronden op het gebied van politie en informatiehuishouding.