ICT~Office pleit in een reactie op Prinjesdag voor intensievere samenwerking tussen de overheid en het Nederlandse ict-bedrijfsleven. In de troonrede en de overheidsbegroting 2011 zijn de noodzaak voor flinke bezuinigingen genoemd. Volgens de brancheorganisatie is ict onmisbaar, voor zowel bezuinigen als blijvend economisch herstel op de lange termijn.

'Uitbesteden helpt'

Daarbij prijst ICT~Office de voordelen aan van samenwerken en vooral van uitbesteden. Daardoor "wordt de overheid in staat gesteld de complexiteit en de kosten van haar ict-dienstverlening beter te beheersen", stelt de vertegenwoordiger van Nederlandse ict-bedrijven. "Tegelijkertijd kan de dienstverlening aan burgers en bedrijven minimaal op hetzelfde niveau blijven, waarbij de kosten niet hoger zijn dan bij zelf doen."

De overheid stuurt echter al enige tijd aan op een strakkere regie in de omgang met ict-bedrijven. Het Rijk scherpt de voorwaarden voor ict-leveranciers aan, wat begin juni naar buiten is gekomen en scherp protest vanuit de branche opleverde. ICT~Office klaagt dat de nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) te veel zijn opgesteld vanuit het perspectief, en dus ook voordeel, van de opdrachtgever, de overheid.

Kostenescalaties

ARBIT is juist bedoeld om uit de hand lopende kosten voor ict-projecten bij de overheid te voorkomen. Daarvoor bevatten de voorwaarden bijvoorbeeld een clausule die ict-leveranciers verplicht tot gratis oplossen van problemen die binnen een jaar opduiken. ICT~Office vertelde aan Webwereld dat dit het risico te veel bij het opdrachtvervullende bedrijf legt. "Een leverancier zal niet willens en wetens zijn kop in deze strop steken."

Het ministerie van Justitie heeft vier jaar aan ARBIT gewerkt en het is formeel al een voldongen feit. Naast die Rijksvoorwaarden zijn er nog nieuwe aanbestedingsregels van kracht geworden. Ook daartegen protesteert ICT~Office fel: "De huidige aanbestedingspraktijk is één grote schijnvertoning, vol frustraties en onnodige juridisering. De werkelijke belangen van de overheid én het bedrijfsleven is men allang uit het oog verloren. Het nieuwe wetsvoorstel maakt daaraan geen einde."

Hulp inroepen

Toch meent ICT~Office dat er nog ruimte is. Het heeft de hoop gevestigd op verdere gesprekken met de overheid. De nu gepubliceerde reactie op Prinsjesdag hangt daarmee samen. Daarin stelt de branchevereniging dat: "Een succesvolle ict-uitbesteding sterk afhangt van een goede en open werkrelatie tussen overheid en bedrijfsleven. Een relatie waarin sprake is van transparantie, vertrouwen en gelijkwaardigheid." Daarbij is er "extra aandacht nodig voor goed opdrachtgeverschap".

ICT~Office wil hierbij ook de hulp inroepen van de Tweede Kamer. Het vraagt die nu om in de behandeling van de Begroting 2011 "de mogelijkheid van het uitbesteden van dienstverlening te betrekken bij haar discussie over het verminderen van het aantal ambtenaren". Mogelijk dat de Kamerleden dus voor meer uitbesteding kunnen zorgen, hoopt de vertegenwoordiger van de Nederlandse ict-branche.