Dat blijkt uit een Management Letter die in handen is van Webwereld (zie onderaan). In augustus werd IT-dienstverlener Logica overgenomen door CGI. Als gevolg van die overname heeft het bedrijf nu een andere focus voor de gemeentemarkt. Daarbij wordt de aandacht verlegd naar Shared Service Centra, jeugdzorg, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Green Valley

Logica draagt het lopende contract met GovUnited over aan Green Valley. Dat bedrijf is op dit moment betrokken bij de uitvoering van de aanbesteding als onderaannemer. Nu Logica eruit stapt, neemt dat bedrijf het contract over. Het open source Triple C product wordt verder doorontwikkeld en ondersteund.

“Met goedkeuring van de Programmaraad heeft het Dagelijks Bestuur van GovUnited ingestemd met overdracht van de SOK [Samenwerkingsovereenkomst - red} van Logica aan Green Valley", schrijft GovUnited nu aan de gemeenten. De Programmaraad bestaat uit de 17 betrokken gemeenten, die daarmee ook toestemming hebben gegeven.

“Met dit akkoord zijn de overige onderdelen van de suite - midoffice/zaaksysteem, gegevensmakelaar - ook bij Green Valley ondergebracht. Green Valley zal de dienstverlening (beheer, hosting, doorontwikkeling, etc.) rond TRIPLE C ongewijzigd leveren."

Voorzien

In het contract dat na de aanbesteding is gesloten, werd al voorzien dat Logica mogelijk ooit uit het samenwerkingsverband zou stappen. “In het contract tussen Logica en ICTU / GovUnited is bedongen dat partijen de rechten en plichten kunnen overdragen aan een derde op voorwaarde dat de andere contractpartij toestemt", stelt GovUnited dan ook.

Een overstap mag niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Desgevraagd laten meerdere aanbestedingsjuristen op voorwaarde van anonimiteit weten dat daarmee niet uitgesloten is dat zo'n clausule met succes door bedrijven wordt aangevochten, die eerder probeerden de opdracht te krijgen.

Audit

Dat Green Valley het werk overneemt, heeft ook een opmerkelijke kant. Het bedrijf heeft namelijk een audit uitgevoerd op Triple C. De aanbevelingen moet het bedrijf nu zelf gaan verwerken. Wat er uit de audit is gekomen, is een geheim waar de gemeenten - ondanks het feit dat de software open source is - ook geen kennis van hebben.

Omdat Triple C open source is, kan Logica het zaaksysteem zelf ook opnieuw gaan aanbieden. Of dat zal gebeuren is volgens GovUnited onzeker.

Managementletter Inzake Overdracht