De Sdu-stemcomputers werden eerder goedgekeurd door de AIVD. Onderzoek van de inlichtingendienst had uitgewezen dat de straling van de stemcomputers niet verder reikte dan 5 meter. De verwachting was dan ook dat de stemcomputers ingezet konden worden bij de Statenverkiezingen.

Aan de hand van dit onderzoek werd toen nog gedacht dat de stemcomputers inzetbaar zouden zijn voor de komende Statenverkeizingen op 7 maart. De actiegroep 'Wijvertrouwenstemcomputersniet' reageerde furieus op dit bericht. Volgens de actiegroep waren de stemcomputers om diverse redenen nog altijd onbetrouwbaar.

De reden dat de stemcomputers nu alsnog zijn afgekeurd is echter een hele andere dan die van de actiegroep. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Nicolaï dat de leesbaarheid van de schermen van de aangepaste stemcomputers niet voldoet aan de voorwaarden. Zo was het voor mensen die kleurenblind zijn niet goed mogelijk om de rode en de groene kleur van elkaar te onderscheiden.

In eerste instanties zijn de teksten op het scherm van de stemcomputers getest op leesbaarheid door TNO, aldus de Volkskrant. Uit onderzoek van TNO bleek dat de teksten inderdaad leesbaar waren. Uit de brief van de minister blijkt nu dat TNO een andere machine heeft goedgekeurd dan de machine die de AIVD heeft goedgekeurd.

Aan de hand hiervan heeft de minister de AIVD opnieuw een onderzoek laten doen naar de aangepaste stemcomputers. Daaruit blijkt dat op de beter leesbare schermen de straling weer verder reikt dan vijf meter. Een volgens de minister 'onaanvaardbaar risico' waarmee het stemgeheim gevaar loopt.