Het EPN-onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef onder 2.500 personen, uitgevoerd door CentERdatauit Tilburg. De enquête is onderdeel van het project 'Digitalisering lokale overheden', dat vandaag is aangeboden aan Wim Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Hieruit blijkt onder meer dat slechts tien procent van de aanvragen van een rijbewijs, paspoort of een bewijs van goed gedrag via internet verloopt. Hoe verklaart EPN-directeur Tom van der Maas deze achterstanden bij de digitalisering van gemeentelijke diensten? "Dat ligt ook aan de burgers. Soms zijn er wel mogelijkheden, maar zijn mensen er nog niet bekend mee. Die vragen zich af of het wel werkt of vinden het te ingewikkeld en gaan toch maar persoonlijk langs het gemeentehuis."

Technologisch gezien is digitaal aanvragen geen probleem meer, maar financieel nog wel, meent Van der Maas. "Gebruiksvriendelijke systemen kosten nogal wat en gemeenten smijten niet met geld." Volgens Van der Maas is er dus nog een heleboel "zendingswerk" te verrichten, zowel bij gemeenten als bij het publiek. "De centrale overheid oefent druk uit op de gemeenten, bijvoorbeeld om gegevens uit de basisregistratie aan te leveren. Gemeenten zorgen ervoor aan die vraag te kunnen voldoen, bijvoorbeeld door ict-kracht in te huren. Zij denken daarbij te weinig aan de toekomst en kiezen voor ad-hocoplossingen."

Ongeveer de helft van de respondenten uit de enquête geeft aan via internet inzage te willen in klachten die door andere burgers zijn ingediend bij gemeentelijke overheden. Ook willen zij weten welke vergunningen zijn aangevraagd en toegewezen. Eén van de aanbevelingen van EPN is dan ook dat gemeenten burgers via een site met elkaar in contact laten komen over klachten, vergunningsaanvragen en bezwaren.

"Gemeenten moeten niet ongevraagd e-mailadressen en namen gaan uitwisselen, maar zij moeten dat wel mogelijk maken", vult Van der Maas aan. "Burgers kunnen er baat bij hebben te weten wat er nog meer in hun buurt speelt. Zo is het voor iemand die een drempel wil laten plaatsen, nuttig om te weten dat zijn buurtgenoten ook zo'n aanvraag hebben gedaan. Gemeenten kunnen er uiteindelijk dan weer hun beleid op afstemmen."

Burgemeester Deetman staat positief tegenover de door EPN geopperde aanbevelingen, merkt Van der Maas ten slotte op. "Bij de presentatie noemde hij het voorbeeld van een inbewaringstelling. Voorheen kwam er dan 's nachts een agent bij de burgemeester aan de deur met een formulier van een psychiater voor gedwongen opname ter ondertekening. Nu kan hij zulke zaken via een applicatie op zijn mobiel afhandelen en worden alle betrokken instanties elektronisch ingelicht. Deetman is dus groot voorstander van verder onderzoek, omdat er veel te winnen valt."