Dat zegt PricewaterhouseCoopers (PwC) in een aantal factsheets die het adviesbureau heeft gemaakt naar aanleiding van het regeerakkoord van VVD en CDA. De factsheets, tien in getal, beslaan ieder een segment binnen de publieke sector. In de sheets wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en de relevante onderdelen uit het regeerakkoord. Aan de hand daarvan heeft PwC een analyse gemaakt en doet het bureau aanbevelingen.

Er zijn tal van efficiëntiebevorderende maatregelen denkbaar, zegt PwC, dat belijkt hoe de plannen voor een afgeslankte overheid vorm kunnen krijgen. In het gehele openbaar bestuur, dus ook in gemeentelijke organisaties, is niet alleen een kritische analyse nodig van de taken en activiteiten die door een organisatie worden uitgevoerd. Er moet daarnaast ook gekeken worden naar efficiëntiebevorderende ict-toepassingen of outsourcing van de uitvoering van taken en activiteiten, zegt het adviesbureau.

Gemis ict in zorg opvallend

In het regeerakkoord staat weinig concreets over de inzet van ict in het algemeen en dus ook niet veel in het kader van bezuinigingen. “Het valt overigens op dat in het regeerakkoord weinig aandacht wordt besteed aan technologie en ict in de zorg”, haalt PwC als voorbeeld aan.

“Dit terwijl voor verdere ondersteuning van de bedrijfsvoering maar ook voor de directe zorgverlening (zoals telezorg en robotica) technologie en ict steeds belangrijker worden.” PwC geeft de zorgsector dan ook het advies veel meer gebruik te maken van (informatie-)technologie ter ondersteuning van zorg en bedrijfsvoering.

Ook in andere sectoren wordt meer inzet van ict als onvermijdelijk beschouwd. In het justitiële apparaat bijvoorbeeld zal onder meer de vergrijzing dwingen tot meer technologische oplossingen. Juist arbeidsintensieve uitvoeringsorganisaties in de justitiële keten, zoals het Centraal Jusitieel Incasso Bureau (CJIB) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zullen hun bedrijfsvoering vergaand efficiënter moeten organiseren. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van ict of door nauwere onderlinge samenwerking. Voor dat laatste kan ict ook een essentiële rol vervullen.

Meer ict-specialisten nodig

Daarnaast zal ook het vinden van geschikt hooggeschoold personeel steeds moeilijker worden. Dit geldt overigens niet alleen voor juridisch geschoolde medewerkers, zegt PwC.

“In de justitiële keten zijn ook steeds meer andersoortige specialisten nodig, zoals ict- en financiële specialisten in verband met de digitalisering van de criminaliteit en de toegenomen aandacht voor financieel-economische delicten. Deze kennisgebieden zijn nu al schaars en worden mogelijk nog schaarser.”

Immigratie en integratie

Wat betreft immigratie en integratie moet ict volgens PwC helpen om kennis tussen ketenpartners te delen. Werkprocessen moeten worden geïntegreerd en taken geconcentreerd. Door het elimineren van overlap van taken, verantwoordelijkheden en processen wordt een efficiënter proces met bijbehorende besparing bereikt, schrijft PwC.

“Afhankelijk van de gekozen variant kan besloten worden tot het integreren van (bepaalde) systemen, dan wel het versterken en vernieuwen van het bestaande.” Boven de verschillende ketenpartners kan een organisatie worden geplaatst die fungeert als gemeenschappelijke voorziening op het gebied van keteninformatisering die door de ketenpartners zelf beheerd en gefinancierd wordt en namens hen onder leiding staat van een chief information officer (cio).

Reizigers

De ontwikkelingen op technologisch gebied bieden volgens het adviesbureau mogelijkheden om processen efficiënter in te richten. Dit geldt niet alleen voor immigranten, maar voor iedereen die het land inkomt. PwC schetst mogelijkheden om die efficiëntie te verhogen “terwijl de kwaliteit van het proces gewaarborgd blijft. Door het ontsluiten van de juiste informatiebronnen is de reiziger geen vreemdeling meer en kan, door samenwerking tussen de ketenpartners, een efficiënte risico-inventarisatie worden toegepast.”