Nederland Open in Verbinding (NOiV) lijkt zelf alvast invulling te geven aan de Open Standaarden Brigade, die is toegezegd aan de Tweede Kamer. Die instantie moet toezien op het gebruik van open standaarden en open source door lagere overheden, zoals gemeenten. Dit is onderdeel van het Actieplan Heemskerk dat de overheid zichzelf oplegt om minder leveranciersafhankelijk te zijn wat betreft ict.

Het waterschap Zuiderzeeland vraagt in een aanbesteding voor nieuwe client-computers specifiek om Windows Vista. Dat mag niet zomaar volgens de Europese aanbestedingsregels en staat bovendien haaks ophet Actieplan Heemskerk. Vorige maand is eenzelfde aanbestedingseis al aan het licht gekomen bij de gemeente Amersfoort. Die vervangt thin clients door pc’s van Dell, met Vista erop.

NOiV-programmamanager Ineke Schop heeft al verklaard dat dit project te laat op de radar van het NOiV is gekomen om er nog actie op te ondernemen. Ook de uniforme werkplek voor de Rijksoverheid, project GOUD, lijkt aan de open opzet te ontkomen.

Vragen sturen

Het NOiV heeft namelijk niet als de taak de naleving van het Actieplan Heemskerk en heeft bovendien geen bevoegdheid voor handhaving. Wel onderzoekt het steekproefsgewijs reeds gepubliceerde aanbestedingen. Als het erop lijkt dat overheden of overheidsorganen zich niet aan de voorgeschreven openheid houden, stelt het NOiV vragen daarover.

Dat heeft de gemeenten Utrecht, Anna Paulowna en de politie Nederland al vragen opgeleverd. Wat er vervolgens gebeurt, is aan de aangeschreven instanties. Hoewel er in de wetgeving voor aanbestedingen wel is voorzien in een vragenronde. Het NOiV hoopt een gedragsverandering te bewerkstelligen.

Een structurele controle op naleving is de taak van de nog op te richten Open Standaarden Brigade. Daarnaast moet er een Meldpunt Gesloten Standaard komen. Burgers kunnen daar klachten indienen over vermeend overbodig gebruik van gesloten standaarden door overheden en overheidsinstanties.

Welles nietes

Sinds vorige week is er ophef over zowel de Brigade als het Meldpunt. Het NOiV lijkt te tornen aan het Actieplan; die twee instanties dreigen er niet van te komen. Het ministerie van Economische Zaken meldt Webwereld vervolgens dat hier geen sprake van kan zijn. Het NOiV is zijn boekje te buiten gegaan.

De SP heeft alvast Kamervragen ingediend over deze afzwakking van het plan Heemskerk. Kamerlid Ada Gerkens is verbolgen."Wat ik heel ernstig vind, is dat de NOiV eigenlijk nu zegt, nou we kunnen niks met die lokale overheden, want we hebben geen dwangmiddelen, dus laten we het maar vallen. Terwijl er wel afspraken en bestuurlijke akkoorden liggen."

Volgens EZ is er dus geen sprake van een afzwakking van het actieplan: zowel de Brigade als het Meldpunt komen er gewoon. Dit meldt het ook in een voortgangsrapportage die binnenkort naar de Kamer gaat, vertelt het ministerie aan Webwereld.