Hierover hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een akkoord getekend. Het Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) moet ervoor zorgen dat alle elektronische zaken bij de overheid geregeld worden volgens een basisinfrastructuur. Uiteindelijk is het de bedoeling dat niemand meer 'van het kastje naar de muur' wordt gestuurd wordt gesteld in het plan (pdf).

De overheden begonnen in 2006 met het NUP. Vrij snel hierna werd onder meer een programma opgericht dat gemeenten, provincies en waterschappen ondersteunt bij de invoering van ICT-toepassingen. Daarnaast werden afspraken gemaakt over de ontwikkeling van een aantal basisvoorzieningen. Over die basis hebben de betrokken partijen nu een akkoord bereikt.

Volgens de overheid is het noodzakelijk om een aantal basisvoorzieningen te ontwikkelen, zoals elektronische toegang en authenticatie. Door deze processen te standaardiseren wil de overheid geld en tijd besparen en hoeft niet steeds weer het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Er moet dan gedacht worden aan systemen als het elektronische paspoort DigiD.

Kabinetsdoelen

"Kabinetsdoelen als 'aanval op schooluitval', 'kansen voor kinderen' en 'veiligheid begint bij voorkomen' zijn niet meer door één ministerie, gemeente of agentschap te realiseren. Dit kan alleen door onderling goed samen te werken. Daarvoor is het noodzakelijk dat overheidsorganisaties over en weer elkaars gegevens kunnen inzien op een betrouwbare en veilige manier. ICT helpt daarbij", stellen de opstellers van het NUP.

Om te laten zien hoe deze standaardsystemen werken is de overheid zes proefprojecten gestart. In de loop van 2009 kunnen burgers bijvoorbeeld bouw-, inrit-, kap- en sloopvergunningen aanvragen via een digitaal loket.

Spijbelloket

Er komt ook een digitaal klantdossier. De bedoeling daarvan is dat de overheid uiteindelijk nog maar een keer om iemands gegevens hoeft te vragen. Verdere uitwisseling van die gegevens kan dan digitaal. Daarnaast moeten alle sites toegangkelijk worden voor visueel gehandicapten. Ook toegang via verschillende browsers en mobiele telefoons is opgenomen in het plan.

Bovendien komt er een digitaal loket voor scholen om spijbelaars te melden. Dit loket wordt door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)beheerd in samenwerking met de IB-groep. Het loket stelt vervolgens de gemeente van de schoolverzuimer op de hoogte.

Een aantal van deze proefprojecten zijn al ver op weg om landelijk ingevoerd te worden maar staan nog los van elkaar. Begin 2011 moet de infrastructuur af zijn zodat de overheden helemaal op elkaar aangesloten kunnen worden.