Dat staat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Nederland heeft een uitstekende infrastructuur voor elektronische communicatie, maar de benutting ervan door burgers, bedrijven en de (semi-)publieke sector blijft achter ten opzichte van andere landen.

De overheid wil dit verbeteren door voorlichting te geven aan gemeenten, provincies en woningcorporaties over hoe breedband gestimuleerd kan worden.

Verder wil de overheid er in 2007 alles aan doen om de veiligheid en betrouwbaarheid van elektronische netwerken te waarborgen. Dit gebeurt onder meer door het project Nationale Infrastructuur Bestrijding Cybercrime. Hiermee wil de overheid samen met het bedrijfsleven de bestrijding van internetcriminaliteit verbeteren.

Via campagnes zoals Digibewust, Surf op Safe, het programma Kwint en de Waarschuwingsdienst zal de overheid proberen om burgers en bedrijven bewuster te maken van veilig gebruik van internet.

Gedurende het komende jaar wil het kabinet ook het versturen van spam naar bedrijven verbieden. Het versturen van spam naar individuen is al sinds 2004 verboden.

Subsidie

Hoewel ict voor een groot deel binnen het beleid van Economische Zaken valt, worden in de begroting van het ministerie van Justitie ook subsidiebedragen genoemd voor diverse internetgerelateerde organisaties. Zo wordt er 84.000 euro gereserveerd voor het Meldpunt Kinderporno op internet. Het Meldpunt Discriminatie Internet mag samen met stichting Magenta 70.000 euro verdelen.

Wat bestrijding van criminaliteit en terrorisme betreft, wil Nederland op Europees niveau pleiten voor harmonisering van de cybercrime-wetgeving. "Want wetgeving reikt vaak niet verder dan de landsgrenzen."

Kritiek

Van diverse kanten is er al kritiek op de plannen van de overheid. Zo vindt EPN (platform voor de informatiesamenleving) dat er onvoldoende aandacht is voor het elektronische loket van gemeenten. Ook kan ict beter ingezet worden tegen het arbeidsmarktprobleem, aldus EPN. Dit probleem ontstaat door een groeiende economie en toenemende vergrijzing.

ICT-Office is ook niet enthousiast over de rijksbegroting. De branchevereniging voor onder meer internetbedrijven vindt dat het bij de overheid schort aan daadkracht. "Te vaak stranden goede bedoelingen in de uitvoering. De extra miljoenen die de afgelopen jaren zijn besteed aan innovatie en ict, zijn niet op de juiste plaats terecht gekomen", schrijft ICT-Office. De organisatie pleit voor meer samenwerking en duidelijkere afspraken.