Met de zoekmachine van de online winkel, A9, is het mogelijk om content van Perfect 10 te zoeken. Ook met Google Images is dit mogelijk. De pornomaker heeft meerdere waarschuwingen gestuurd naar beide bedrijven, weet CNet.

Volgens Perfect 10 gaat het om schending van het auteursrecht op duizend afbeeldingen met een aansprakelijkheid van 150.000 dollar per plaatje. De zoekmachines tonen niet alleen miniatuurweergaven, maar kunnen ook de volledige afbeelding weergeven. Dit tot ergernis van Perfect 10.