De twee partijen hebben afspraken gemaakt over het gezamenlijk toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het gebruik van persoonsgegevens.

Het protocol bouwt voort op bestaande werkafspraken tussen beide colleges over de gezamenlijke aanpak van spam. Daarnaast heeft het betrekking op alle privacygerelateerde onderwerpen uit de Telecommunicatiewet.

Er is afgesproken dat CBP en OPTA de wettelijke begrippen waarmee zij beiden werken op overeenkomstige wijze uitleggen, om zo eenduidig toezicht te houden. Beide toezichthouders gaan elkaar verder informeren en bijstaan in concrete onderzoeken.

De intentie is verder om zo mogelijk gezamenlijk op te treden tegen internetonveiligheid en de aanpak van ongewenste belprogramma's (dialers) en spyware op computers. Daarnaast richt de samenwerking zich op het toezicht op het gebruik van verkeers- en locatiegegevens.

Het CBP is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens belast met het toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen, zoals de Telecommunicatiewet. OPTA op zijn beurt houdt toezicht op de markten voor elektronische communicatie en post, vooral op basis van de Telecommunicatiewet en de Postwet. De organisaties hebben op dit terrein bevoegdheden die dicht tegen elkaar aanliggen en elkaar op sommige punten overlappen.