De NVPI, die rechthebbenden vertegenwoordigt, gaat lijnrecht in tegen de standpunten van XS4ALL en de Consumentenbond die zich beide fel tegenstander van een downloadverbod tonen. Volgens beide partijen wordt de privacy van de Nederlandse burger ernstig geschonden als de huidige plannen worden doorgezet . Fundamentele rechten zouden hierdoor in gevaar zijn.

De NVPI betitelt deze stellingnames als 'spookverhalen'. "Er moeten geen spookverhalen worden verteld. Producenten en uitgevers van films en muziek zijn er niet op uit om massaal achter downloadende tieners aan te gaan of de privacy van internetters te schenden. Zij zijn er ook niet op uit om de vrijheid van meningsuiting te beperken", meldt de brancheorganisatie (pdf).

Port blocking

"Tegenstanders van het aanpakken van downloaden uit illegale bron spreken retorisch van een ‘downloadverbod’ en lijken zich vooral zorgen te maken over de gevolgen voor de internettende burger", constateert de NVPI. Dit is volgens de organisatie te begrijpen, maar er is wel sprake van scheve verhoudingen. Daarom is de NVPI ook 'uiterst tevreden' met de aanbevelingen van de commissie-Gerkens.

De NVPI pleit voor een actieve aanpak tegen downloaders en ziet daar een grote rol in weggelegd voor providers. Zij zouden het verkeer kunnen monitoren en dan zelf of een derde instantie bij herhaling een beperking op kunnen leggen. "Die beperking bestaat bijvoorbeeld uit bandwith management of port blocking. De abonnee kan gewoon blijven internetten en houdt zijn toegang tot informatie maar kan niet langer op grote schaal illegale content uitwisselen."

Privacy niet in het geding

De privacy hoeft bij deze praktijken volgens de NVPI helemaal niet in het geding te zijn, juist doordat een derde instantie of isp dergelijke straffen uitvoert. Het maakt de rechthebbende volgens de organisatie ook niet uit wie er achter een bepaald ip-adres zit. Die gaat het namelijk vooral om de misgelopen inkomsten. "Aanpak van downloaden uit illegale bron zal immers een zeer sterk positief effect hebben op de ontwikkeling van legale distributie. Die wordt nu ernstig gehinderd doordat legale webdiensten moeten concurreren tegen gratis illegaal aanbod dat ongelimiteerd geconsumeerd mag worden."

Daarnaast wijst de NVPI erop dat de auteursrechtensector verantwoordelijk is voor 8,8 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Door het illegale downloaden staat de werkgelegenheid onder druk en kan de economie schade lijden. Om dit tegen te gaan is een downloadverbod de enige optie, aldus de brancheorganisatie.

Internetheffing niet reël

"Het door sommigen geopperde alternatief om een heffing op het internet te introduceren om op die manier rechthebbenden te compenseren is niet reëel. Dergelijke algemene licenties zijn immers niet mogelijk onder de bestaande internationale verplichtingen en de Europese wetgeving die daaruit volgt", zegt de organisatie. "Die leiden namelijk tot een ‘driestappentoets’ die in acht moet worden genomen als het gaat om het beperken van het auteursrecht. Wettelijk verplichte licenties noch verplicht collectief beheer doorstaan die toets."

Felle lobby

Het standpunt van de NVPI is niet nieuw, maar past in een aanzwellende lobbystorm over auteursrechten die over Nederland waait. Voor- en tegenstanders van het downloadverbod focusten hun lobby in eerste instantie op de Kamerbehandeling van het auteursrechtenplan van de Commissie Gerkens. Maar aangezien dat onderwerp nu 'controversieel' is verklaard en de behandeling uitgesteld, wordt het dossier steeds meer inzet van de aanstaande Kamerverkiezingen.