In een proces dat de stichting zelf had aangespannen tegen het bedrijf Imation, is ze in het ongelijk gesteld. Om te beginnen moet ze onmiddellijk een schadevergoeding van ruim 800.000 euro aan Imation betalen.

De rechtszaak draait om het gegeven dat Stichting de Thuiskopie 20 procent van thuiskopievergoeding, die producenten van beschrijfbare media betalen, onmiddellijk weer terugstort aan producenten die lid zijn van de Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers (STOBI), een overkoepelende organisatie die namens een aantal producenten zitting heeft in de Stichting Onderhandelingen Nationale Thuiskopievergoeding (SONT). Deze laatste is door het Ministerie van Justitie in het leven geroepen om rechthebbenden schadeloos te stellen voor inkomstenderving als gevolg van legaal thuiskopiëren.

Tot de betreffende korting was in het kader van de SONT onder geheimhouding besloten. Dat had tot gevolg dat niet-leden van de STOBI, waaronder Imation, er niet van op de hoogte waren. Toen Imation in 2004 toetrad tot de STOBI en op de hoogte kwam van het bestaan van de kortingsregeling, stelde het bedrijf zich op het standpunt dat er sprake was van concurrentievervalsing. Het bedrijf eiste de misgelopen kortingen terug en weigerde als stok achter de deur de nieuwe thuiskopievergoedingen af te dragen. Stichting de Thuiskopie dagvaardde Imation hierom en in deze zaak is vandaag uitspraak gedaan.

In gebreke gebleven

De rechtbank stelde zich op het standpunt dat Stichting de Thuiskopie tekort was geschoten in haar informatieplicht: aangezien de stichting het op zich heeft genomen informatie te verstrekken over de Thuiskopievergoeding, mag ook van haar worden verwacht dat deze informatie juist en volledig is. Bovendien mag van de stichting extra zorgvuldigheid worden geëist omdat de informatie samenhangt met de inning van de vergoeding waarmee zijzelf exclusief bij wet belast is. Marktpartijen als Imation moeten ervan kunnen uitgaan dat de door de stichting verstrekte informatie juist en volledig is.

Aan die eisen voldeed de stichting volgens de rechtbank niet. Imation kon hard maken dat Stichting de Thuiskopie zowel op haar website als in haar correspondentie wel de normale thuiskopievergoeding, maar niet de 20 procent-korting hierop voor STOBI-leden vermeldde. Stichting de Thuiskopie had behoren te weten dat deze korting van groot belang was voor de marktpositie van marktpartijen als Imation en had daarom deze informatie moeten meenemen in haar communicatie.

De rechtbank meende dat de onvolledigheid van de informatie in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die Stichting de Thuiskopie en Imation als contractpartijen tegenover elkaar in acht behoren te nemen en in elk geval in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid. Omdat Stichting de Thuiskopie op dit punt onrechtmatig heeft gehandeld, veroordeelde de rechtbank Stichting de Thuiskopie tot het vergoeden van de door Imation misgelopen kortingen ten belope van 747.000 euro. Inclusief de wettelijke rente moet Stichting de Thuiskopie onmiddellijk 840.000 euro aan Imation betalen.

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad: zelfs als Stichting de Thuiskopie tegen dit vonnis in hoger beroep gaat, moet er intussen betaald worden.

Het vonnis heeft nog verder strekkende gevolgen. Ook andere marktpartijen die door de gang van zaken benadeeld zijn — in de praktijk dus alle marktpartijen die zich niet bij de STOBI hebben aangesloten omdat ze onbekend waren met het financiële voordeel van zo'n lidmaatschap — kunnen nu bij Stichting de Thuiskopie aankloppen om de misgelopen kortingen vergoed te krijgen. In de praktijk zal de schadepost voor Stichting de Thuiskopie dus nog veel verder oplopen.

Nieuwe heffingen?

Toevallig is 29 november ook de dag dat bij de SONT opnieuw wordt gesproken over het invoeren van heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf. Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. Hoewel de besprekingen binnen de SONT steevast geheim worden gehouden, is het algemeen bekend dat zowel Stichting de Thuiskopie als SONT-voorzitter Vonhoff voorstander zijn van dergelijke nieuwe heffingen.

Jochem Donker van Stichting de Thuiskopie: "Het is niet een vonnis waar we heel erg blij mee zijn. Dat andere partijen hier ook aanspraak op zouden kunnen maken vind ik een beetje ver voeren."

"Wij vinden het zelf vergezocht dat zij niet zelf op de hoogte waren van deze korting, het is geen geheim. Het is het argument dat zij hebben aangevoerd en wij zijn nu aan het kijken of we hoger beroep kunnen aanvoeren", aldus Donker.