Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald in het hoger beroep dat was aangetekend door Stichting de Thuiskopie tegen het bedrijf Opus Supplies in Duitsland en Opus Supplies BV in Bodegraven.

Het hof bevestigt hiermee de strekking van een uitspraak die de voorzieningenrechter op 16 september 2005 had gedaan. Toen bepaalde een rechter al dat Opus geen heffing hoeft af te dragen op blanco media die vanuit Nederland via internet in Duitsland worden besteld.

Het Gerechtshof heeft zich nog stelliger uitgesproken is dan de voorzieningenrechter. Advocaat Dirk Visser van Opus: "In de uitspraak van 2005 was nog duidelijk te lezen dat een aantal bepalingen zodanig dubbelzinnig zijn dat ze op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Het Gerechtshof is daarentegen zeer eenduidig in zijn mening en heeft precies aangegeven hoe verschillende uitspraken die de minister van Justitie in debat met de Eerste en de Tweede Kamer moeten worden geduid."

Advocaat Visser meent dat het arrest vooral duidelijk maakt dat het toepassen van nationale regels op grensoverschrijdend verkeer van goederen binnen de Europese Unie niet houdbaar is.

Uit debatten die toenmalig minister van Justitie Donner voerde met de Eerste Kamer, viel op te tekenen dat de minister van mening was dat de verzendingskosten een rem zouden zetten op de systematische invoer van beschrijfbare media vanuit andere EU-landen, in de praktijk vaak Duitsland.

"De wet gaat naar mijn mening niet zo ver dat ook consumenten die in het buitenland dragers aanschaffen voor eigen gebruik, betalingsplichting zouden zijn", zei Donner in dat verband. Ook in andere Europese landen bestaan heffingen, maar de systematiek en de hoogte van de af te dragen gelden verschillen nogal.

Compensatie

Een Europese richtlijn (2001/29/EG) stelt dat er moet worden gezorgd voor een 'billijke compensatie' voor rechthebbenden van wie het werk op wettelijk toegelaten wijze (voor eigen gebruik of studie) wordt gekopieerd. De manier van innen is echter aan de lidstaten overgelaten.

Het hof stelt in haar uitspraak dat het begrip 'importeur' niet richtlijnconform kan worden geïnterpreteerd en stelt daarin Stichting de Thuiskopie in het ongelijk. Volgens de rechter blijkt bovendien uit de gevoerde debatten dat de wetgever terdege rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat Nederlandse particulieren in het buitenland blanco media kopen en die naar Nederland importeren. Bovendien stelt het hof dat de wetgever alleen spreekt over importeurs en niet over exporteurs.