Een krappe meerderheid in de Eerste Kamer (VVD, CDA, SP, CU en SGP) diende dinsdag bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van Telecommunicatiewet een motie in. Daarbij ging het om de mogelijkheid om op verzoek internet te laten filteren op grond van ideële motieven.

Gefilterd internet blijft mogelijk

In een brief reageert de verantwoordelijk minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) op de mogelijkheden daar toe en noemt als voorbeelden filtersoftware en routeren via een proxy. “De netneutraliteitsbepaling staat alleen niet toe dat een provider op netwerkniveau de voor deze internetgebruikers ongewenste websites blokkeert.", schrijft Verhagen.

Verderop in de brief concludeert Verhagen daarom dat een aparte uitzondering op de nieuwe telecomwet niet nodig is. “Gelet op de mogelijkheden voor internetabonnees om op andere wijze dan op netwerkniveau filtering toe te passen en de wens om het aantal uitzonderingen op netneutraliteit en daarmee het risico op omzeiling van de bepaling zo veel mogelijk te beperken, heeft de meerderheid van de Tweede Kamer bij de stemming (…) niet gekozen voor een aparte uitzondering op de netneutraliteit."

Verhagen bereidt tot wetswijziging

Verhagen sluit zijn brief af met het aanbieden van een eventuele wetswijziging. “Mocht uw Kamer hier toch anders over denken, en een bijzondere uitzondering op de netneutraliteit voor filtering op verzoek noodzakelijk achten, ben ik bereid hiertoe een wetsvoorstel voor te bereiden voor behandeling in de Tweede Kamer."

Afgelopen dinsdag is de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht gegaan. Naast een nieuwe cookiewet, open tv-kabel bevatte deze de verplichting tot netneutraliteit. Direct waren daar 'fundamentele' bezwaren op. Een motie gesteund door een krappe meerderheid verzocht minister Verhagen direct een uitzondering te maken voor abonnees die uit ideële gronden hun internet gefilterd willen afnemen.