Dat staat in een voorstel (pdf) dat is ingediend door door Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In de Europese Unie wordt al jarenlang gesproken over invoering van een bewaarplicht voor verkeersgegevens, maar de onderhandelingen daarover raakten steeds in het slop. Na de aanslagen in Madrid verordonneerden de Europese regeringsleiders echter dat zo'n regeling er nu snel moet komen. Volgens het voorstel is het `essentieel' dat communicatiegegevens bewaard blijven voor de preventie en opsporing van criminaliteit en terrorisme. "Het is noodzakelijk om verkeersgegevens te bewaren, omdat ze mogelijk later nodig blijken te zijn bij een opsporingonderzoek", valt in het document te lezen. Daarnaast wordt geconstateerd dat er grote verschillen op dit gebied bestaan in de wetgeving van de lidstaten, wat samenwerking en informatie-uitwisseling in de weg staat. Volgens het voorstel komt er een verplichte bewaartermijn van 12 tot 36 maanden. Maar lidstaten mogen langere bewaartermijnen hanteren als dat noodzakelijk wordt gevonden. Het voorstel moet uiterlijk in juni 2007 in nationale wetgeving worden omgezet. Onder de verkeersgegevens die opgeslagen moeten worden, vallen alle gegevens over de aard en duur van communicatie, degenen die gecommuniceerd hebben, de gebruikte communicatiemiddelen, en locatiegegevens. Het gaat daarbij zowel om telefoon- als internetverkeer. Lidstaten mogen zelf bepalen welke gegevens ze langer of korter willen bewaren.

Persoonlijke levenssfeer

Het voorstel erkent dat de algehele opslag van verkeersgegevens diep doordringt in de persoonlijke levenssfeer van individuen. Maar volgens het document staan internationale verdragen een dergelijke privacyschending toe, als het wettelijk geregeld is, en de maatregel proportioneel is en de legitieme belangen van een democratische samenleving dient. In Nederland is enige tijd geleden binnen het ministerie van Justitie al overeenstemming bereikt over een bewaartermijn van een jaar. Politiediensten drongen aan op een langere termijn, maar dat voorstel is afgeschoten. Een onderzoek van Stratix wees begin dit jaar uit dat de meeste telecom- en internetaanbieders vrijwel alle gegevens die politie- en inlichtingendiensten interessant vinden, al bewaren. Het kabinet zou eigenlijk begin dit jaar al met een officieel voorstel komen over de invoering van een bewaartermijn. Maar door tegenwerking van het ministerie van Economische Zaken bleef een besluit lange tijd uit. Nu biedt het Europese voorstel de opening om alsnog een verplichte bewaartermijn in te voeren.