De nutssector krijgt van het Millennium Platform een pluim voor haar aanpak van dé bug. Gemeenten en de landbouw en visserij doen het minder goed, zij liggen zelfs achter op schema.

Het Millennium Platform doet halfjaarlijks een meting om te inventariseren hoe ver Nederland is met de voorbereidingen voor de bug van de eeuw. Ongeveer 10.000 organisaties van overheid en bedrijfsleven vulden een vragenlijst in, de resultaten van het onderzoek werden dinsdag gepresenteerd.

Het blijkt dat kleine bedrijven de achterstand die zij bij de vorige meting hadden op grote bedrijven aan het inlopen zijn. Echter de snelheid waarmee nu gewerkt wordt aan het oplossen van het millenniumprobleem is niet hoog genoeg om binnen de krap zeven maanden die nog resteren klaar te zijn.

Bijna eenderde van de ondervraagden geeft zelf aan de naderende deadline niet te zullen halen. Met name de testfase blijkt meer tijd te vergen dan gedacht. Veelal was de planning van het hele project veel te ambitieus en wordt er te weinig aandacht besteed aan de niet-IT-aspecten van het probleem. De continuïteit van logistieke processen en aandacht voor geautomatiseerde processen die buiten de verantwoordelijkheid van automatiseringsafdelingen vallen worden vaak over het hoofd gezien. Potentiële problemen daar worden pas laat, of helemaal niet, onderkend.

Het Millennium Platform vreest dan ook de zogenoemde restrisico's die ontstaan doordat niet alle processen binnen bedrijfsketens getest kunnen worden. De tijd voor grondige tests ontbreekt en bovendien zijn de risico's van tests vaak te groot.

Catastrofes zullen zich in Nederland waarschijnlijk niet voordoen, zo meldt het Millennium Platform. Doordat de energiebedrijven wel zo goed als klaar zijn met hun millenniumwerk blijft een landelijke 'black-out' waarschijnlijk uit. Er moet echter wel rekening worden gehouden met talloze kleinere verstoringen in de bedrijfsvoering. Deze restrisico's moeten, zo raadt het Millenium Platform aan, ondervangen worden door continuïteitsplannen; een stelsel van maatregelen dat voortgang van processen garandeert bij optredende storingen.

Alle 10.000 ondervraagden zeggen de gevolgen van de millenniumbug voor hun bedrijf geïnventariseerd te hebben. Al 65 procent van de respondenten zegt helemaal klaar te zijn voor 4 januari 2000, de eerste werkdag in het nieuwe millennium. Een half jaar geleden was nog maar 44 procent van de ondervraagden bereid hun organisatie millenniumproof te noemen.

Opdracht van het Millenium Platform voor de komende zeven maanden: de snelheid waarmee het probleem getackeld wordt moet omhoog, de continuïteitsplannen moeten in rap tempo worden gemaakt en waar het kan moeten tests uitgevoerd worden.