Dat blijkt uit een rapport over het versterken van de informatiepositie van de burger, dat minister Spies van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het rapport moet duidelijkheid geven over de mogelijkheden om de website Mijn.Overheid.nl in te zetten om de informatiepositie van de burger verder te versterken, schrijft Spies. Het Kabinet wil, mede op basis van dit rapport, medio volgend jaar met een plan van aanpak komen.

De techniek is het struikelpunt

Uit het rapport blijkt dat het geven van inzage aan burgers over de door de overheid verzamelde persoonsgegevens nog wel gaat, maar dat het op verschillende vlakken een uitdaging is om tot correctie van die gegevens te komen. Met name het inzichtelijk maken van de gegevensstromen blijkt uit ict-oogpunt erg complex.

Daarnaast is het niet de bedoeling dat de beheerorganisatie achter Mijn.Overheid.nl verantwoordelijk wordt voor de (correctie van) gegevens, maar dat dat moet blijven liggen bij de organisatie die initieel de gegevens heeft cq verwerkt. En die zijn nog niet wettelijk verplicht daartoe.

Burgers: 'Overheid moet eigen problemen oplossen'

Daarnaast blijkt uit de omvangrijke rondgang langs alle betrokken partijen die de opstellers van het rapport hebben gedaan, dat burgers eigenlijk vinden dat de overheid zijn eigen problemen moet oplossen en niet op het bordje van de burger moet leggen. De opstellers denken dat “een eventuele accountmanager" de burger hierin kan helpen en dat “een gegevensautoriteit" organisaties die hun verantwoordelijkheid niet waarmaken, kan aanspreken.

Burgers willen verder de mogelijkheid om gegevensuitwisseling een halt toe te roepen, zoals dat nu kan bij de uitwisseling van medische gegevens in het kader van het private Elektronische Patiëntendossier (EPD). Ook bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) kan dat, al is dat niet bij iedereen bekend.

Dan moet via Mijn.Overheid.nl wel duidelijk worden bij wie de burger zich kan vervoegen voor zo'n stopzetting van gegevensuitwisseling. “Informatiekundig zijn de consequenties van een dergelijke functionaliteit zeer groot en momenteel moeilijk in omvang in te schatten", zegt het rapport er wel bij.

Burgers bang voor 'profiling'

Ook zijn de ondervraagde burgers bang voor zogeheten 'profiling'. Daarbij wordt door koppeling van gegevens een profiel gemaakt van de burger en vaak is een dergelijk profiel niet duidelijk voor diezelfde burger. “Als het gaat om profiling heeft de burger niets aan inzage in gegevens en verzoeken om correctie", vermeldt het rapport. “Diverse respondenten hebben de vraag aan de orde gesteld hoe de informatiepositie van de burger in deze gevallen beschermd en versterkt kan worden."

Het rapport beveelt de minister aan enkele pilots en uitvoeringstoetsen te doen om de praktische uitvoerbaarheid en de eventuele verplichting van de plannen vast te stellen. Ook zijn de financiële consequenties niet duidelijk. Verder zeggen de onderzoekers dat ontsluiting van de informatie vanuit de organisaties naar Mijn.Overheid.nl niet betekent dat zij ook de verantwoordelijkheid voor de informatie doorschuift naar Mijn.Overheid.nl.