Uit onderzoek van het Agentschap Telecom blijkt dat veel Nederlandse providers nog lang niet alle in de wet Bewaarplicht gedefinieerde data opslaan. Veel isp’s kijken de kat uit de boom en wachten op eenduidige technische specificaties van de overheid.

Ze zijn bovendien ontevreden over de summiere wijze waarop de overheidsdiensten communiceren. “De markt beschouwt de informatievoorziening en de voorlichting vanuit de overheid met betrekking tot de wet als onvoldoende”, schrijft het Agentschap in het onderzoeksrapport.

Security onder de maat

Het is aan de andere kant maar goed dat veel isp’s data nog niet opslaan, want uit diezelfde nulmeting blijkt dat de beveiliging van de data niet aan de eisen voldoet. Ook dit geldt voor bijna alle isp's.

“Vrijwel nergens wordt volledig voldaan aan de specifieke eisen zoals gesteld in het Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie,” schrijft minister Maria van der Hoeven (EZ) in een begeleidende brief aan de Eerste Kamer.

Het Agentschap constateert: “Het grootste deel van de aanbieders heeft wel enige mate van actieve beveiliging ingericht, maar moet nog een slag maken om te voldoen aan de strikte eisen.” De minister vindt de huidige security-situatie desondanks "over het algemeen goed geregeld".

Opsporingsdiensten onzorgvuldig

Maar zelfs al hebben de isp’s wel hun beveiliging op orde, dan treden de opsporingsdiensten die soms met de voeten. 20 procent van de geënquêteerde providers meldt dat verzoeken van politie of Justitie onzorgvuldig zijn.

“Zo zijn er partijen waar bijvoorbeeld een vordering of verzoek op een centrale fax binnenkomt zonder dat hier van te voren contact over is geweest, of zelfs terwijl er duidelijke afspraken gemaakt [..] over de wijze van indienen.” Volgens minister Van der Hoeven “heeft de regering goede nota genomen” van deze kritiek.

Nog geen vernietiging data

Ook concludeert het Agentschap dat “de vernietiging van de opgeslagen gegevens nog geregeld moet worden”, al staat het bij de meeste isp’s wel op de agenda. Per september moet de datavernietiging geregeld zijn, want dan is het een jaar geleden dat de Wet Bewaarplicht is aangenomen. De huidige wet schrijft immers een bewaartermijn van 1 jaar voor.

Die bewaartermijn moet nog worden teruggeschroefd. Onder druk van de Eerste kamer heeft de minister van Justitie vorig jaar zomer een reparatiewet beloofd, die de termijn terugbrengt tot 6 maanden. Maar dat voorstel moet opnieuw door de Tweede Kamer en het is onduidelijk of daar momenteel een meerderheid voor is.

'Eind dit jaar'

Al met al vindt de minister deze lijst aan problemen “niet onoverkomelijk”. De isp's verwachten zelf eind dit jaar aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Het Agentschap Telecom was niet bereikbaar voor nadere uitleg.