Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken desgevraagd. Uit eerder onderzoek blijkt dat zo'n 20 procent van alle nieuwe paspoorten die nu worden uitgegeven, een niet of foutief afgenomen vingerafdruk op de chip hebben. Volgens het ministerie heeft dat geen consequenties omdat de vingerafdrukken nog niet wordt uitgelezen bij grenscontroles, bijvoorbeeld op vliegvelden.

Zoals bekend heeft het ministerie de opslag van de vingerafdrukken in lokale databases gestaakt, onder meer vanwege de fouten die gemaakt worden en de veiligheidsrisico's. Eind deze maand zullen alle databases bij de Nederlandse gemeenten geen afgenomen vingerafdrukken meer (blijvend) opslaan. Op het moment dat de burger met zijn nieuwe paspoort het gemeentehuis verlaat, wordt de tijdelijk in een database opgeslagen vingerafdrukken vernietigd.

Fout paspoort in handen

Gemeenten weten niet hoeveel en welke burgers het gemeentehuis nog steeds verlaten met een falende chip. Daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Bij de uitgifte van paspoorten wordt ook niet gecontroleerd of de in de chip opgenomen vingerafdruk juist is afgenomen en of deze goed uitleesbaar is. Het nieuwe paspoort is vijf jaar geldig.

Het afnemen van vingerafdrukken ten behoeve van de paspoorten gaat bij gemeenten nog steeds door, ondanks dat de minister weet dat er gemiddeld een op de vijf bij het uitlezen van de chip zal falen. Wel heeft de minister in het voorjaar toegezegd dat er meer aandacht komt voor de opleiding van de ambtenaren die bij de gemeenten belast zijn met het afnemen van de vingerafdrukken. Het blijkt dat in die fase de meeste fouten worden gemaakt.

Authenticiteit niet gegarandeerd

De minister zei in een brief aan de Tweede Kamer dat “de Europese Unie (Nederland) verplicht om vingerafdrukken op te nemen ongeacht de kwaliteit ervan." Maar in de Verordening die het Europese Parlement heeft vastgesteld en waar de lokale regeringen aan moeten voldoen staat letterlijk: “De lidstaten nemen ook twee platte vingerafdrukken in een interoperabel formaat op. De gegevens worden beveiligd en het opslagmedium heeft voldoende capaciteit en is voldoende geschikt om de integriteit, de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen."

Dat is de eis aan de technische aspecten van de vingerafdrukkenopslag in het paspoort. De Verordening zegt over het afnemen het volgende: “De biometrische identiteitskenmerken worden afgenomen door gekwalificeerd en bevoegd personeel van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van paspoorten en reisdocumenten."

Het schort aan kennis

Naar is gebleken schort het juist aan de kennis van dat personeel om de vingerafdrukken af te nemen. Minister Donner zei in de Kamerbrief dat “we moeten beseffen dat er heel veel medewerkers (duizenden) betrokken zijn bij het aanvraag- en uitgifteproces en dat die medewerkers geen specialisten zijn op het gebied van het opnemen en beoordelen van vingerafdrukken."