Dat is de teneur van een aantal artikelen van experts in de maandelijkse uitgave “Justitiële Verkenningen" dat onder auspiciën van het ministere van Veiligheid en Justitie wordt uitgegeven. Deze maand heeft het maandblad een themanummer genaamd “Veiligheid in cyberspace" en daarin worden harde kritische noten gekraakt over het vermogen van de Nederlandse overheid en Justitie cybercrime effectief aan te pakken.

Geen concrete successen

Een van de bijdragen is van professor Wouter Stol, onderzoeker Rutger Leukfeldt en Henk Klap, programmamaker bij het Programma Aanpak Cybercrime. Zij vragen zich af welke voortgang de politie in de afgelopen jaren heeft geboekt in de aanpak van cybercrime. “Hoewel er is geïnvesteerd in proefprojecten, de rekrutering van digitale experts en de integratie van digitale aspecten in training en educatie, kan de politie nog nauwelijks bogen op concrete successen in de strijd tegen cybercrime. Bovendien heeft de politie soms moeite te bepalen welke bevoegdheden zij precies heeft bij de opsporing ervan", zo staat in de Verkenningen.

Volgens het trio heeft de politie anno 2012 nog heel wat in te halen. Niet omdat er niets gebeurt, maar alle acties zijn nog in een pril stadium en hebben nog het karakter van pionierswerk van enkele experts. “'Digitaal' is ten onrechte nog geen normaal en integraal onderdeel van de politieorganisatie in de volle breedte. Maar aan onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen ontbreekt het nog", is de mening van de drie experts.

Meer armslag voor politie nodig

Ronald Prins, van het inmiddels overbekende bedrijf Fox IT, valt dat trio bij: “Voor de cybercops van de politie is het van belang dat ze snel meer juridische armslag krijgen", schrijft hij in een apart artikel. “Hun bevoegdheden moeten (met privacy waarborgen omkleed) worden uitgebreid, anders wordt het moeilijk om effectief te opereren."

Prins signaleert een tendens waarin de overheid zich terugtrekt uit heel veel belangrijke maatschappelijke processen. “Marktwerking is in, en dat slaat ook door naar het cyberdomein." Maar volgens hem zijn de belangen groot en is er een reële kans dat het bedrijfsleven zijn toevlucht neemt tot private cyberbewaking “als het zich niet adequaat beschermd weet door de cybercops". Als de aanpak van de overheid niet effectief blijkt te zijn, zullen het uiteindelijk private partijen zijn die de bescherming van cyberspace op zich gaan nemen, is de mening van Prins.

Nationale grenzen een obstakel

Wat de bestrijding van cybercriminaliteit verder belemmert, buiten het gemis aan genoeg expertise, zijn de grenzen van nationale staten in Europa en daarbuiten. Elk land houdt vast aan de eigen jurisdictie en een eenduidig opsporings- en vervolgingsbeleid op cybergebied ontbreekt.

“Opsporingshandelingen verrichten in het buitenland is niet mogelijk zonder rechtshulpverzoeken", ziet Prins. “Voor de fysieke wereld is dit heel begrijpelijk omdat we als 'net' land de wetten van andere landen respecteren. Voor het digitale domein hebben we een andere definitie van buitenland nodig. Welke wetten gelden voor een computer op internet? Of meer specifiek voor informatie in het buitenland?"

Hij wijst erop dat hij zijn bewuste artikel voor Justitiële Verkenningen typt 'in de cloud'. “Waarbij de data verspreid over meerdere landen staat. Het wordt continu opgeslagen waarbij het heel goed mogelijk is dat verschillende bitjes zich in verschillende landen bevinden. Als we de fysieke locaties van bits blijven koppelen aan de wetgeving van die landen lopen we vast."

Nationale soevereiniteit opgeven

De bijdrage van Bert-Jaap Koops, hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg, ondersteunt die stelling van Prins. Koops buigt zich in zijn bijdrage over de wet- en regelgeving van Europa in samenhang met die van Nederland. Hij signaleert veel discrepanties daarin, wat niet bevorderlijk is voor de bestrijding van cybercrime. Er is te veel ruimte voor nationale invulling en eigen beleidsvorming, ondanks bredere Europese regelgeving, meent Koops.

“Het is de vraag of (een dergelijke strategie, red) op langere termijn opgewassen is tegen georganiseerde cybercrime", schrijft Koops. “Mijn verwachting is dat uiteindelijk meer internationale inspanning nodig zal zijn, waarbij lidstaten een deel van hun nationale soevereiniteit zullen moeten opgeven om internationale en nationale grensoverschrijdende acties (zoals een grensoverschrijdende netwerkzoeking en het ontmantelen van botnets) toe te staan, wil men cybercrime effectief tegenwicht kunnen blijven bieden."