Gisteren diende voor de Arnhemse bestuursrechter de zaak van ict-journalist Brenno de Winter, tevens freelancer voor Webwereld, tegen de OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven. De Winter had de zaak aangespannen nadat eerdere pogingen om documenten geopenbaard te krijgen waren gestrand.

Aanleiding was een rapport van Van Nieuwenhoven waarin werd geconcludeerd dat er geen grote privacyproblemen met de OV-chipkaart waren. Gevraagd naar de onderbouwing van het rapport kreeg De Winter te horen dat die niet beschikbaar was. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur vond geen gehoor, want de OV-ambassadeur was geen bestuursorgaan, zo stelde Van Nieuwenhoven.

Alleen informeel

In de rechtbank werd deze stelling gisteren herhaald door de verdediging, gevoerd door de landsadvocaat van Pels Rijcken. De OV-ambassadeur vervult 'slechts' een informele advies- en overlegtaak en heeft geen openbaar gezag, aldus de landsadvocaat.

De conclusie: "De documenten van de OV-ambassadeur vallen niet onder de reikwijdte van de Wet Openbaarheid Bestuur, omdat de OV-ambassadeur geen bestuursorgaan is, noch werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de Minister."

Werkzaam bij en betaald door V&W

De jurist die De Winter bijstond, bestreed dit. Volgens hem is het de minister van Verkeer en Waterstaat die, nota bene na intensief politiek overleg met de volksvertegenwoordiging, een functionaris in het leven roept en deze geheel vanuit publieke middelen financiert.

Zelfs de almanak van de overheid rangschikt de OV-ambassadeur onder 'overlegorganen van het ministerie'. Bovendien is de OV-ambassadeur ook fysiek gehuisvest in een pand van het ministerie, vertelt De Winter.

Bovendien, stel dat de OV-ambassadeurschap dan geen publiekrechtelijke functie is, had dit dan niet Europees aanbesteed moeten worden? De jaarbegroting van de functie bedraagt immers zo'n drie ton.

Daarnaast wijst De Winter op de ironie dat de OV-ambassadeur die naar eigen zeggen niet tot het publieksrecht zou vallen wel wordt verdedigd door de landsadvocaat, dus op kosten van de Staat. De uitspraak is naar verwachting over zes weken.