Op de laatste zittingsdag van de Eerste Kamer voor de nieuwe samenstelling is met grote meerderheid een principiële motie aangenomen die het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet beschermen.

5 privacyprincipes

In het vervolg moet de regering elke wet waarbij privacy enigszins een rol speelt een grondige analyse maken, vindt de Senaat. Wetten zouden moeten worden getoetst aan vijf criteria:

1. De noodzaak, effectiviteit en hanteerbaarheid van de maatregel,

2. De proportionaliteit: de inbreuk mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk is,

3. De resultaten van een Privacy Impact Assessment, zodat vooraf is onderzocht welke risico's de maatregel met zich meebrengt,

4. De mogelijkheid van een effectief toezicht en controle op de uitvoering van de maatregel, te realiseren door onder meer audits door de onafhankelijke toezichthouder,

5. Beperking van de geldigheidsduur door een horizonbepaling of in ieder geval een evaluatiebepaling.

Historische motie

De motie van Franken (CDA) wordt door alle fracties gesteund, behalve VVD. Het is onduidelijk of de PVV in de nieuwe Senaat de motie omarmd, maar de meerderheid voor deze motie blijft sowieso gehandhaafd.

Digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) noemt de “historische” motie “een gepast afscheid” van de huidige Eerste Kamer. Het is een duidelijk signaal aan de regering, die de motie overigens wel naast zich neer kan leggen.

VVD: zinloze symboolpolitiek

De woordvoerder van de VVD-Senaatsfractie stelt dat de VVD heeft tegengestemd, omdat de motie zinloos is. "Zo'n lijstje van Francken is natuurlijk heel sympathiek, maar levert alleen meer meer regeldruk op, terwijl deze zaken feitelijk al zijn geregeld in de aanwijzing Wbp. We vinden de motie dus overbodig en zinloos."

Axel Arnbak wijst er echter op dat de motie verder gaat dan de aanwijzing. "Bijvoorbeeld zo'n Privacy Impact Assessment, dat staat helemaal niet in die aanwijzing. Ook is het cruciaal dat de regering bij nieuwe wetten zich in de Memorie van Toelichting expliciet zal moeten verantwoorden aan de hand van deze vijf criteria."

Maar volgens de VVD voegen de voorgestelde nieuwigheden niets wezenlijks toe aan de privacybescherming bij nieuwe wetgeving.

Update 17.08 uur: commentaar van VVD en BoF toegevoegd