In een laatste poging om de wet af te zwakken, richt directeur Marion Koopman van de internetprovider zich in een open brief direct tot het parlement. Daar wordt deze week het wetsvoorstel Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens besproken, een wet die de opslag van telefoon-, fax- en e-mailverkeer gedurende18 maanden verplicht stelt. Die gegevens moeten politie en justitie helpen bij de terrorismebestrijding.

Providers inclusief Xs4all en burgerrechtenorganisaties hebben zich altijd fel verzet tegen de bewaarplicht. De verplichte opslag van verkeersgegevens is volgens de tegenstanders een inbreuk op de privacy van burgers. Internetaanbieders klagen over de kosten van de opslag.

"Ondanks felle kritieken van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad van State op het wetsvoorstel, is nog altijd niet aangetoond wat het nut en de noodzaak van de bewaarplicht zijn. Op de privacy van burgers wordt inbreuk gemaakt en de bedrijfsvoering van aanbieders wordt belast, zonder dat aangetoond [is] waar deze verregaande maatregelen voor nodig zijn," concludeert Koopman.

Geen oplossing

Koopman wijst erop dat het nog onduidelijk is welk probleem de wet oplost, die is gebaseerd op Europese regelgeving. Daarbij is Nederland bovendien het braafste jongetje van de klas door de data 18 maanden op te laten slaan. In Duitsland hoeven providers gegevens maar 6 maanden te bewaren.

Eind maart beperkte een Duitse rechter bovendien de breedte van de bewaarplicht bij de oosterburen. Justitie mag niet vrij door de gegevens grasduinen, maar mag ze uitsluitend gebruiken voor gericht onderzoek, oordeelde het Constitutionele Hof. De uitspraak leidde in Nederland tot kamervragen van D'66, dat zich al langer tegen de wet verzet.

Omdat Koopman haar twijfels heeft bij de doelmatigheid van de bewaarplicht, roept zij op tot een evaluatie na een eventuele invoering. "Mocht blijken dat de wet niet (voldoende) bijdraagt aan de bestrijding van ernstige criminaliteit, dan moet de wet worden ingetrokken," stelt zij voor.

Daarnaast wijst zij op het open karakter van de huidige wet, die later per Algemene Maatregel van Bestuur verder zal worden aangevuld. De minister kan zo'n maatregel zonder controle van het parlement invoeren, en is daarmee wordt de bewaarplicht ondemocratisch.

Kosten

In het Verenigd Koninkrijk neemt de overheid de kosten voor haar rekening, maar in Nederland draaien de providers daar zelf voor op. De wet zou daarom leiden tot oneerlijke concurrentie omdat consumenten bijvoorbeeld email diensten kunnen afnemen in andere landen. Daarnaast worden provider ook gedwongen om bijvoorbeeld spam op te slaan, terwijl die email zinloos is voor de terrorismebestrijding.